Snowy mountain

Aquarelle by Marsa Pihlaja, Artist